Short Stories, Irish literature, Classics, Modern Fiction, Contemporary Literary Fiction, The Japanese Novel, Post Colonial Asian Fiction, The Legacy of the Austro-Hungarian Empire and quality Historical Novels are Among my Interests
Japanese Literature

 1. Banana Yoshimoto  5
 2. Kenzaburo Oe  12
 3. Junichiro Tanizaki 7

 4. Natsou Kirinio   3
 5. Haruki Murakami   9
 6. Yasunari Kawbata
 7. Natsume Soseki
 8. Tessuo Miura
 9. Ryunosuke Akutasawa
 10. Kobe Abe
 11. Inoko Sata
 12. Kyoto Tlayashi
 13. Tamiki Hora
 14. Masuji Ibore
 15. Suguro Yamamoto
 16. Koji Suzuki
 17. Akira Yoshimura
 18. Hitomi Kanhorason
 19. Taichi Yamada
 20. Yusuke
 21. Yukio Mishima  3
 22. Yoko Ogawa   3
 23. Jiro Nettaji 
 24. Kenzo Kitakata
 25. Michio Takeyama
 26. Masuji Ibuse
 27. Shohei Ooka
 28. Ryu Murakami
 29. Fumiko Enchi
 30. Ogai Mori
 31. Shusaku Endo
 32. Osamu Dazai
 33. Sawako Ariyoshi
 34. Nagai Kafu
 35. Junnosuke Yoshiyuki
 36. Ihara Saikaku
 37. Shimao Toshio
 38. Fumiko Hayashi
 39. Haruo Umezaki 
 40. Chiba Mikio
 41. Tetsuko Kuroyangai
 42. Shuichi Yoshida
 43. Masahiko Shimada
 44. Yuko Tsuhima
 45. Kuniko Mukoda
 46. Nobuo Kojima
 47. Taiko Hirabayashi
 48. Masuji Ibuse
 49. Ton Satomi
 50. Kenji Miytazawa
 51. Motojiro Kawabata
 52. Funiko Hayashi
 53. Yasutka Tsutsui
 54. Yoko Ogawa
 55. Yashushi Inoue
 56. Tomoyuki Hoshino